Közérdekű

Közzétételi kötelezettség adatok módosítása

A 2009. évi CXXII. tv 2. § (1) és (2) közzétételi kötelezettség adatok módosítása

Letöltés

Szervezeti ábra

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft szervezeti ábrája

Letöltés

Közérdekű adat megismertetése, Szabályzat

Közzétételi megfelelés 2021.04 hó

Közérdekű adatok

Kapcsolatfelvétel

Zöld Kódexet adott ki a Közbeszerzési Hatóság, cél a fenntarthatóság erősítése

A Közbeszerzési Hatóság idén áprilisban indította el Fenntartható Magyarországért Programját, melynek célja, hogy a közbeszerzések terén a korábbiaknál sokkal inkább érvényesüljenek a zöld, szociális és innovatív szempontok. Ennek első mérföldköveként a szervezet megalkotta a Zöld Kódexet, mely az önkéntesen csatlakozó ajánlatkérők számára konkrét, környezeti és gazdasági fenntarthatóságot erősítő útmutatást határoz meg.

 

Szeptember 1-jén lépett hatályba a Közbeszerzési Hatóság által, Fenntarthatósági munkacsoportja szakmai támogatásával kidolgozott Környezetvédelmi Közbeszerzési Etikai Kódex (Zöld Kódex), melynek célja, hogy a közpénzből gazdálkodó szervezetek számára kézzelfogható útmutatást biztosítson annak érdekében, hogy a környezeti és gazdasági fenntarthatóság szempontjai a lehető leginkább érvényesüljenek a közbeszerzésekben.Erre nagy szükség van, hiszen az állami szféra szereplőinek óriási a felelőssége: a saját beruházásaikon, közbeszerzéseiken keresztül példát mutathatnak és képesek lehetnek befolyásolni a gazdasági szereplők, illetve a teljes társadalom attitűdjét, magatartását. Éppen ezért a Közbeszerzési Hatóság idén áprilisban elindította a Fenntartható Magyarországért Programját, melynek célja, hogy közbeszerzéseik vonatkozásában példanélküli, széleskörű együttműködési platformot biztosítson az állami intézmények számára a környezetvédelem, a klímavédelem és a gazdasági fenntarthatóság erősítése terén.

 

Ennek keretében megalakult a Fenntarthatósági munkacsoport, melyben az alapító Közbeszerzési Hatóság mellett a legnagyobb hazai ajánlatkérők, valamint a Hatósággal a fenntarthatóság területén együttműködő szervezetek képviselői vesznek részt (többek között: Állami Számvevőszék, Gazdasági Versenyhivatal, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, Magyar Nemzeti Bank, Megyei Jogú Városok Szövetsége, Magyar Posta Zrt., MÁV Magyar Államvasutak Zrt., Miniszterelnökség).

 

A rendszeresen ülésező testület célja a tudásmegosztás, a jó gyakorlatok megismertetése és a gyakorlati alkalmazás elősegítése.

 

A környezeti terhelés csökkentésétől az életciklus szemléletig

 

A program fontos mérföldköve a most hatályba lépett Zöld Kódex, melynek célja, hogy az ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára konkrét iránymutatást adjon, szabályokat fogalmazzon meg. A Zöld Kódex ennek megfelelően konkrétan kijelöli azokat a környezetvédelmi célokat, területeket, melyekre a csatlakozó ajánlatkérők közbeszerzéseik során vállaltan kiemelt figyelmet fordítanak:

 

Környezetvédelmi szempontú (zöld) közbeszerzés: az ajánlatkérő azoknak az áruknak, szolgáltatásoknak és építési beruházásoknak a beszerzését részesíti előnyben, amelyek más, azonos rendeltetésű árukhoz, szolgáltatásokhoz és munkálatokhoz képest kisebb mértékben terhelik a környezetet.

 

Körforgásos gazdasági szemlélet: olyan gazdasági modell megvalósítása, amely arra törekszik, hogy a használt termékek és alapanyagok az értéküket a lehető leghosszabb ideig megőrizzék teljes életciklusuk során.

 

Hulladéktermelés minimalizálása: az ajánlatkérő törekszik arra, hogy közbeszerzési eljárásaival hozzájáruljon a termékek, alapanyagok és erőforrások értékének lehető legtovább történő megőrzéséhez a gazdaságban, valamint törekszik a hulladéktermelés csökkentésére is.

 

Energiafelhasználás csökkentése: az ajánlatkérő törekszik arra, hogy közbeszerzési eljárásaival hozzájáruljon az energiafelhasználás minimalizálásához, csökkentéséhez.

 

Vízfelhasználás csökkentése: az ajánlatkérő törekszik arra, hogy közbeszerzési eljárásaival hozzájáruljon a vízfelhasználás minimalizálásához, csökkentéséhez.

 

Széndioxid kibocsátás csökkentése: az ajánlatkérő törekszik arra, hogy közbeszerzési eljárásaival hozzájáruljon a széndioxid kibocsátás minimalizálásához, csökkentéséhez.

 

Életciklus szemlélet: az ajánlatkérő figyelemmel van a közbeszerzési eljárás megtervezése során a termék használatának, a szolgáltatás nyújtásának vagy az építési beruházás fennállásának összes egymást követő, illetve egymással kapcsolatban álló szakaszára – a teljes életciklusra – a nyersanyag beszerzésétől, illetve az erőforrások megteremtésétől az eltávolításig, ártalmatlanításig, az adott területek eredeti állapotának helyreállításáig, illetve a szolgáltatás vagy a használat végéig.

 

„Napjainkban a fenntarthatóság az egyik legfontosabb közös ügyünk, amivel minden érintett gazdasági és állami szereplő tartozik a jövő generációinak. A közbeszerzési Zöld Kódex elfogadása önkéntes, azonban ha egy szervezet csatlakozik a Kódexhez, azzal vállalja, hogy valamennyi közbeszerzési eljárása során törekszik arra, hogy az környezetvédelmi szempontot tartalmazó, zöld közbeszerzési eljárásnak minősüljön, továbbá a kódexben felsorolt értékeknek, alapelveknek megfelelően járjon el. A Közbeszerzési Hatóság a kódexet elfogadó ajánlatkérőket kiemelt partnereként kezeli és biztosítja részükre a Fenntartható Magyarországért Program logójának használatát” – hangsúlyozta Dr. Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság elnöke.

 

A Zöld Kódex részletes szabályzatot fogalmaz meg a közbeszerzési eljárások lebonyolítására vonatkozóan, mely kitér az eljárások tervezésére, megvalósítására és a szerződések teljesítésének ellenőrzésére is. A kódexhez csatlakozó szervezetek vállalják, hogy a környezetvédelmi szempontok alkalmazásával kapcsolatos gyakorlatukat és tapasztalataikat kölcsönösen megosztják egymással a Közbeszerzési Hatóság közreműködésével. Illetve véleményezhetik is a kódex rendelkezéseit, melyek figyelembevételével a Hatóság legalább félévente felülvizsgálja a kódexet, s amennyiben indokoltnak tartja, aktualizálja annak tartalmát.

 

 

Forrás: https://www.kozbeszerzes.hu/2021/9/zold-kodexet-adott-ki-kozbeszerzesi-hatosag-cel-fenntarthatosag-erositese

 

(feltöltve: 2021. szeptember)

Éves összesített közbeszerzési terv

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében az adott évre tervezett közbeszerzésekről, folyó év március 31. napjáig, éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni.

 

A közbeszerzési tervet haladéktalanul közzé kell tenni az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

 

Amennyiben fenti jogszabályi előírásoknak esetleg még nem tettek eleget, akkor javasoljuk, hogy haladéktalanul intézkedjenek ennek érdekében.

 

(feltöltve: 2021. április)

Tájékoztató a közbeszerzési szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzétételéről

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe) – valamint, ha a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében kötelezővé teszi, az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) is – közzétenni a szerződés teljesítésére vonatkozó – ca)-ce) alpontok szerinti – következő adatokat:

 

ca) hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra),
cb) a szerződő felek megnevezését,
cc) azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e,
cd) a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, valamint
ce) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél – támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – által történt teljesítését követő harminc napon belül.

 

2020. november 13. napjától a CoRe-ban elérhető teljesítési adatokra vonatkozó űrlap kitöltésével az ajánlatkérők a fent megjelölt kötelezettségnek eleget tesznek, így a továbbiakban nem szükséges, s technikailag nincs is lehetőség a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 16. mellékletét csatolni.

 

A Közbeszerzési Hatóság felhívja az ajánlatkérők figyelmét, hogy a szerződések teljesítésének ellenőrzésekor a Kbt. 43. § (1) bekezdésének c) pontjában megfogalmazott ajánlatkérői kötelezettség az ellenőrzés tárgyát képezi, az ellenőrzési eljárások során a Közbeszerzési Hatóság ezen ajánlatkérői kötelezettség teljesítését vagy elmulasztását fokozottan figyelemmel kíséri. Amennyiben az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzétételét elmulasztja, a Közbeszerzési Hatóság elnöke – a Kbt. 152. § (1) bekezdése alapján – jogosult hivatalból jogorvoslati eljárást kezdeményezni.

 

A Közbeszerzési Hatóság és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkársága felhívja továbbá az ajánlatkérők szíves figyelmét arra, hogy Magyarország számára európai uniós kötelezettség teljesítéséhez is szükséges az, hogy a szerződések teljesítésére vonatkozó adatok az EKR Szerződéstár moduljában, valamint a CoRe-ban rendelkezésre álljanak.

 

A Közbeszerzési Hatóság és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkársága megerősítve a Közbeszerzési Hatóság által korábban is közölt figyelemfelhívást, kéri, hogy az ajánlatkérők szíveskedjenek ellenőrizni, hogy az EKR Szerződéstár moduljában, valamint a CoRe-ban a szerződés(ek) teljesítésére vonatkozó adatok megtalálhatóak-e.

 

Amennyiben a teljesítésre vonatkozó adatok nem vagy nem megfelelően kerültek rögzítésre, azt pótolni, illetve az EKR-ben rögzített, már teljesedésbe ment szerződéseket lezárni, teljesített státuszba léptetni szükséges.

 

A Közbeszerzési Hatóság és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkársága egyúttal felhívja az ajánlatkérők szíves figyelmét arra, hogy 2021. február 28. napját követően a hatáskörrel rendelkező szervek célzottan fogják ellenőrizni, hogy az ajánlatkérők maradéktalanul eleget tettek-e a szerződésteljesítési adatok közzétételére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeiknek.

 

(feltöltve: 2021. február)

Az ALBENSIS Nonprofit Kft. közbeszerzési terve

Az ALBENSIS Nonprofit Kft. közbeszerzési terve: Közbeszerzési terv – 2021. év

 

Letölhető tájékoztató az Önkormányzatok részére: Tájékoztató a közbeszerzési értékhatárokról

 

(feltöltve: 2021. február)

Közbeszerzés

Kapcsolatfelvétel